Dražební řád

Článek 1. - Základní ustanovení

Tento „Dražební řád“ upravuje v rozsahu daném platnou právní úpravou podrobněji problematiku provedení veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách (dále jen dražba).

Za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb. dražbu navrhuje osoba splňující podmínky tímto zákonem stanovené (dále jen navrhovatel) a dražbu, jejíž provedení je v rozsahu daném platnou právní úpravou podrobněji upraveno tímto „Dražebním řádem“, provádí dražebník Galerie AZ (dále jen dražebník). Dražebník je oprávněn k provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných a elektronických podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění. 

Článek 2. - Předmět dražby

Předmět dražby je specifikován v „Dražební vyhlášce“, v níž dražebník uvede označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu a je-li předmětem dražby kulturní památka, i tuto skutečnost.

Článek 3. - Účastníci dražby

Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, splňují-li podmínky stanovené zákonem č. 26/ 2000 Sb., o veřejných dražbách (zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dále označen též pouze „zákon č. 26/2000 Sb.“ nebo „platný právní předpis“).

Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti, v případě účastníka – právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií), popřípadě dokladem o evidenci právnické osoby v registru či evidenci právnických osob (ne starší tří měsíců), z něhož musí být zřejmé, kdo je za právnickou osobu jednat a současně musí osoba jednající za právnickou osobu doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti; účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem (ne starší tří měsíců).